O obci Breza

Charakteristika obce

 Obec Breza je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. Z administratívneho hľadiska je obec začlenená do okresu Námestovo a Žilinského samosprávneho kraja.

Základným dokumentom  obce Breza je  Štatút obce. Ten upravuje vnútornú organizáciu obecnej samosprávy, štruktúru, usporiadanie, právomoci, vzájomné vzťahy a hlavné úlohy orgánov a organizačných jednotiek obce, vymedzuje územie obce a jej časti.