Obsah

Späť

Pozvánka - Urbár

Pozvánka

 

Pozvánka

 

Prípravný výbor pozýva vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti zapísanej na listoch vlastníctva č. 1330 a č. 4137 v katastrálnom území Breza, ďalej na liste vlastníctva č. 1483 v katastrálnom území Mútne a na listoch vlastníctva č. 4329 a č. 4330 v katastrálnom území Lokca na zakladajúcu schôdzu pozemkového spoločenstva Urbár – Pozemkové spoločenstvo obce Breza, ktorá sa uskutoční dňa 6.11.2017 o 11:00 hod. (prezentácia od 10:00 hod.) v sále kultúrneho domu v obci Breza.

 

Program

  1. Prezentácia
  2. Otvorenie
  3. Voľba predsedu zhromaždenia
  4. Voľba orgánov zhromaždenia
  5. Schválenie zmluvy o založení pozemkového spoločenstva
  6. Schválenie stanov pozemkového spoločenstva
  7. Voľba orgánov pozemkového spoločenstva
  8. Diskusia
  9. Záver

 

Poučenie

 

Vlastník spoločnej nehnuteľnosti sa môže zakladajúcej schôdze pozemkového spoločenstva Urbár – Pozemkové spoločenstvo obce Breza zúčastniť prostredníctvom zástupcu, ktorý sa preukáže splnomocnením s úradne overeným podpisom.

 

Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti, ktorý nechce byť členom spoločenstva môže ponúknuť svoj podiel na predaj inému vlastníkovi podielu spoločnej nehnuteľnosti.

 

V prípade, že ustanovujúcej schôdze pozemkového spoločenstva Urbár – Pozemkové spoločenstvo obce Breza sa nezúčastní nadpolovičná väčšina vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti počítaná podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov, doplňujúca schôdza sa uskutoční dňa 20.11.2017 o 11:00 hod. v sále kultúrneho domu v obci Breza.

 

Za prípravný výbor:

 

Peter Sitárik                      .....................................

Ľudovít Hládek                 .....................................

Anton Náčin                      .....................................

 

Vyvesené: 6. 10. 2017

Dátum zvesenia: 7. 11. 2017

Späť