Obsah

Späť

Súhlas na uskutočnenie manažmentových prác

Číslo: OcuBRZ 070/2018                                                                              

V Breze 04.04.2018

 

Vec: Súhlas na uskutočnenie manažmentových prác verejnou vyhláškou

 

ROZHODNUTIE

 

Starosta obce, ako príslušný orgán obce v zmysle § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na základe žiadosti Štátnej ochrany prírody SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava podľa § 47 ods. 4 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

berie na vedomie

žiadosť o súhlas verejnou vyhláškou na manažmentové práce a výrub drevín v zmysle určenej činnosti orgánu ochrany prírody* na pozemkoch KN-E: 10143/2, 10097/1, 10126, 10039, 10169, 10048, 10239/1, 10067, 10120, 10168, 10095, 10069, 10195/1, 10118/2, 10184, 10087/1, 10207, 10200, 10194, 10170, 10049, 10229, 10146, 10242/1, 10192, 10060, 10091, 10085, 10081, 10208/1, 10187, 10079/2, 10212, 10064/1, 10152, 10109, 10115, 10080, 10182, 10201, 10224, 10040, 10125, 10248/1, 10110, 10041, 10141/2, 10144, 10223, 10129, 10063, 10177, 10158, 10151, 10062, 10038, 10089/2, 10222, 10116, 10137, 10066/2, 10145, 10119, 10096, 10037, 10188, 10230, 10215, 10213, 10155, 10052, 10135, 10061, 10101, 10189, 10074, 10220/2, 10199/2, 10221/1, 10138/1, 10232/1, 10161, 10136, 10106, 10086, 10090, 10130, 10054, 10211/2, 10175, 20640/1, 10176, 10231/1, 10163, 10051, 10100, 10070, 10193, 10164, 10053, 10181, 10114, 10217/1, 10174/2, 10216, 10183, 10050/2, 10073, 10206, 10077, 10225, 10178, 10105, 10047, 10035 v k. ú. Breza, na lokalite Beňadovské rašelinisko. Súhlas žiadame od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky do konca roku 2022.

Odôvodnenie:

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Horná Orava potrebuje k zabezpečeniu zachovania vzácnych rašeliniskových biotopov na vyššie uvedených parcelách vykonávať manažmentové zásahy. Realizácia prác v roku 2018 bude spočívať v obnovných manažmentových opatreniach:

  • odstraňovanie náletových drevín a následné kosenie/mulčovanie plochy rašeliniska,
  • podpora extenzívneho prepásania,
  • obnova vodného režimu rašeliniska.

Manažment je potrebný na zachovanie mokraďových biotopov, ktoré dlhodobo podliehajú vysychaniu a následnému zarasteniu drevinami.

Práce budú vykonávame zamestnancami S – CHKO Horná Orava v spolupráci s dobrovoľníkmi. Vyrúbaná a vykosená biomasa patrí vlastníkom - užívateľom pozemkov.

Ďalšie informácie o zabezpečení prác môže občanom poskytnúť Správa CHKO Horná Orava v Námestove a Obecný úrad v Breze, kde môžu zároveň uplatniť svoje pripomienky a požiadavky v súvislosti s uvedenou akciou.

Predmetnú lokalitu tvoria časti pozemkov, na ktoré nie sú založené vlastnícke listy (katastrálne údaje sú iba o užívateľoch pozemkov). Informácie o pripravovaných prácach v súvislosti so vstupom na pozemky a zabezpečením prác sa preto riešia touto verejnou vyhláškou, uverejnenou na Obecnom úrade v Breze v období 05. 04. 2018 - 05. 05. 2018.

Informácia o tejto verejnej vyhláške bude zabezpečená aj na internetovej stránke Správy CHKO Horná Orava, internetovej stránke obce a v miestnom rozhlase.

 

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní od jeho zverejnenia verejnou vyhláškou na konajúci správny orgán.

 

 

Ing. Ladislav Matejčík

        starosta obce

 

* Určenie Ministerstva životného prostredia SR č.8568/2015-2.3 pre ŠOP SR podľa § 29 písm. c a § 40 ods. 1 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizáciou aktivít ŠOP SR. (k nahliadnutiu na Obecnom úrade).

Vyvesené: 5. 4. 2018

Dátum zvesenia: 5. 5. 2018

Späť