Obsah

Späť

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Obec BREZA

podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                                                                     

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

 

Základnej školy s materskou školou Breza, Lán 314

 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • Občianska a morálna bezúhonnosť
 • Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • Znalosť práce s PC
 • Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • Zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.
 • Znalosť školskej legislatívy

 

Zoznam požadovaných dokladov

 

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • doklad o dĺžke odbornej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

 

Prihlášku do výberového konania, spolu s požadovanými dokladmi, doručte

do  26. apríla 2018 do 15.00 h.na adresu:

Obec Breza, Breza 56, 029 53 Breza

 

Obálku označte heslom „Výberové konanie ZŠ s MŠ – neotvárať

Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.

 

Ďalšie informácie:

Obec Breza, Breza 56, 029 53 Breza, 043/5576223

V Breze dňa 09.apríla 2018

                                                                                                         

Ing. Ladislav Matejčík

                                                                                                          starosta obce

 

Vyvesené: 9. 4. 2018

Dátum zvesenia: 26. 4. 2018

Späť