Obsah

Jednoduchá pozemková úprava

Typ: ostatné
 V našej obci bol spracovaný komplexný urbanistický návrh – zastavovacia štúdia IBV, kde sa v lokalite Brehy plánuje zastavať územie v rozlohe  5,5 ha, kde by mali byť vytvorené v zmysle nového územného plánu obce stavebné pozemky.

Jednoduchá pozemková úprava

 

 V našej obci bol spracovaný komplexný urbanistický návrh – zastavovacia štúdia IBV, kde sa v lokalite Brehy plánuje zastavať územie v rozlohe  5,5 ha, kde by mali byť vytvorené v zmysle nového územného plánu obce stavebné pozemky. Možná výstavba na týchto pozemkoch je veľmi komplikovaná a vedie cestou kúpnych zmlúv a vyhotovovaní  geometrických plánov, čo je zdĺhavý, finančné náročný proces, niekedy nerealizovateľný kvôli komplikovaným vlastníckym vzťahom a nemožnosti usporiadania vlastníctva s neznámymi vlastníkmi, ktorých majetok spravuje štát.

Obec Breza sa preto rozhodla v tomto konať a navrhuje nasledovné riešenie: Realizáciu jednoduchých pozemkových úprav / v ďalšom JPÚ/ v časti k.ú. Breza v Brehy  - tá má oproti komplexným pozemkovým úpravám tú výhodu, že ich realizácia sa dá stihnúť za cca 12 – 18 mesiacov, na rozdiel od komplexných úprav, ktoré síce riešia celé katastrálne územie,  platí ich štát ale ich schválenie a trvanie je časovo veľmi náročný proces – cca 5-7 rokov, ale vzhľadom k súčasnej zlej situácii s financovaním týchto projektov EÚ je do budúcna výsledok dosť neistý.

JPÚ – jednoduché pozemkové úpravy zakončené rozhodnutím pozemkového úradu a zápisom do KN sú zahajované tam, kde je treba vyriešiť vlastnícke vzťahy v časti katastrálneho územia. Dôvody môžu byť rôzne – sprístupnenie pozemkov pre realizácii líniovej stavby, riešenie protieróznej alebo protipovodňovej ochrany. Touto formou sa ale najčastejšie riešia pozemkové úpravy vyvolané stavebníkom, ktorý potom môže pristúpiť ako tretia osoba k zmluve o dielo. Nanovo sa priestorovo a funkčne usporiadávajú pozemky len v časti katastrálneho územia. Pozemkový úrad môže upraviť náležitosti návrhu, inak sa priebeh prác nelíši od postupu pri komplexných pozemkových úpravách, len obsah a rozsah projektovej dokumentácie si určí pozemkový úrad sám. Výsledkom JPÚ je digitálna katastrálna mapa a súbor popisných informácií. Rozhodnutím pozemkového úradu nadobúda platnosť nový stav a je zapísaný do KN. Konanie o jednoduchých pozemkových úpravách je procesom riadeným zákonom č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

mapa


Vytvorené: 5. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 1. 8. 2017 23:26
Autor: