Obsah

Výberové konanie na pracovnú pozíciu - MAS Biela Orava

Typ: ostatné
Odborný administratívny asistent /ekonomický manažér Miestnej akčnej skupiny Biela Orava  (Hlavný pracovný pomer)

 

Miestna akčná skupina Biela Orava vyhlasuje

výberové konanie na pracovnú pozíciu

 

Odborný administratívny asistent /ekonomický manažér Miestnej akčnej skupiny Biela Orava  (Hlavný pracovný pomer)

 

Počet obsadzovaných pracovných pozícií: 2

Pracovné úlohy a zodpovednosť:

Vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD zabezpečuje odborné činnosti:

 • súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadostí o príspevok,
 • príjem a registrácia žiadostí o príspevok,
 • výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok,
 • príjem a vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi,
 • výkon základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu užívateľa,
 • sledovanie a kontrola stavu vybavenia žiadosti o platbu užívateľa,
 • úhradu finančného príspevku užívateľovi,
 • účtovanie o poskytnutých príspevkoch užívateľom,
 • poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh.

 

Vo vzťahu k realizácii projektu na chod MAS zabezpečuje:

 • vypracovanie žiadosti o platbu na riadiace orgány,
 • účtovanie o účtovných prípadoch súvisiacich s chodom MAS*,
 • vedenie agendy personalistiky a miezd*,
 • poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh,

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky, alebo ukončené úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky.
 • skúsenosť s prípravou/implementáciou/riadením projektov spolufinancovaných z regionálnych/národných/medzinárodných grantov, resp. fondov EÚ.
 • Znalosť Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, ako aj problematiky EŠIF je vítaná.

 

Všeobecné spôsobilosti:

 • Schopnosť tímovej práce, informačná gramotnosť (ovládanie základných kancelárskych softvérových balíkov, príp. grafických programov, práca s web stránkami).
 • Vodičský preukaz skupiny B.

 

 Ďalšie požiadavky:

 • znalosť anglického a/alebo poľského jazyka je výhodou
 • trvalý pobyt v území MAS Biela Orava

 

Požadované  doklady:

 • životopis - Europass,
 • referencie z oblasti prípravy/implementácie/riadenia projektov, prípad. odporúčania z predchádzajúcich zamestnaní.
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Doklady je potrebné doručiť do 19. 01. 2018 poštou, alebo osobne na adresu: Miestna akčná skupina Biela Orava, Beňadovo č. 66, 029 63 p. Mútne . Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie Odborný administratívny asistent /ekonomický manažér“. Rozhodujúci je dátum doručenia!

Uchádzači o pracovnú pozíciu môžu využiť telefonické poskytovanie informácií v pracovných dňoch od 8,00hod-16,00hod, č. tel. 0918 631 982, Mgr. Mária Ondreková, manažérka združenia.

Dátum výberového konania: 22.01.2018, o 15.00 hod v zasadačke obecného úradu BREZA.

 


Vytvorené: 8. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 1. 2018 14:04
Autor: Správce Webu