Obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Breza

Typ: ostatné
Obecné zastupiteľstvo obce Breza uznesením číslo 44/2016 zo dňa 16.12.2016 schválilo vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Breza a ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Breza a náležitosti písomnej prihlášky.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Breza

 

Obecné zastupiteľstvo obce Breza uznesením číslo 44/2016 zo dňa 16.12.2016 schválilo vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Breza a ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Breza a náležitosti písomnej prihlášky.

V zmysle § 18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších zmien a doplnkov obecné zastupiteľstvo v Breze vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 03.03.2017. Voľba sa uskutoční na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Breze v priestoroch zasadačky OcÚ na so začiatkom o 18:00.

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kotrolóra:

  1. Vzdelanie: ukončené minimálne úplné strednévzdelanie
  2. Bezúhonnosť: preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiac
  3. Pracovný úväzok: 0,049
  4. iné predpoklady: ovládanie legislatívy v oblasti samosprávy verejnej správy, morálna bezúhonnosť, prax minimálne 5 rokov, prax v kontrole samosprávy je vítaná

 

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Breza

  1. Identifikačné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail
  2. Dosiahnuté najvyššie  vzdelanie – úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  3. Súhlas na použitie poskytnutých údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č.428/2002 Z.z. v platnom znení o ochrane osobných údajov a ich následnej archivácií podľa archivačného poriadku obce po ukončení voľby. Súhlas musí mať písomnú formu a bez vlastnoručného podpisu je neplatný.
  4. Profesijný životopis s uvedením doterajšej praxe a zastávanej pracovnej pozície s čestným vyhlásením, že uvedené údaje sú pravdivé.
  5. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

 

Termín odovzdania písomnej prihlášky

Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 17.02.2017  do  15.00  hodiny v zalepenej obálke na adresu: Obec Breza, Breza 56, 029 53 Breza s označením ,,Voľby hlavného kontrolóra - Neotvárať!“

 

 Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra

 

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 23.01.2017 (40 dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli obce Breza a na internetovej stránke www.breza.sk

Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykoná zapisovateľka obecného zastupiteľstva v Breza spolu so starostom Obce Breza.

Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov.

Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Breze.

Pre vykonanie voľby volí obecné zastupiteľstvo z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby.

Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom.

Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska, mena a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce Breza.

Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky.

Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:       

a) na predpísanom tlačive,

b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.

Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, alebo dopísané mená sa neprihliada.

Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:

počet prítomných poslancov,

počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

počet platných hlasovacích lístkov,

počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, výsledok voľby, resp. 2. kola voľby,

meno zvoleného kandidáta.

Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrieť pracovnú zmluvu.

Pracovný úväzok: 0,049.

Plat hlavného kontrolóra:

Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve X koeficient X úväzok

Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne 01.04. 2017, t. j. dňom nasledujúcim po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

Postavenie hlavného kontrolóra: Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom obce. Hlavný kontrolór obce nesmie bez súhlasu obce podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lekársku, prednášateľskú, literárnu, alebo umeleckú činnosť.

Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka, na ktorej sa spresní čas a miesto konania voľby.


Vytvorené: 5. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 31. 7. 2017 23:26
Autor: