Obsah

logo

FOND MALÝCH PROJEKTOV

 

V období 11/2020 – 04/2022 Obec Breza v spolupráci so svojim cezhraničným partnerom Obec Ostravice, realizuje mikroprojekt v rámci  Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika  s názvom: Breza a Ostravice – zvyšujú úroveň cezhraničnej spolupráce (Kód malého projektu: SK/FMP/11b/05/010).

 

Rozpočet projektu: 18 466,30 Eur

Zdroje ERDF: 15 696,35 Eur

Zdroje štátneho rozpočtu SR: 1846,63 Eur

 

 

Cieľom projektu je vybudovať kontakt nepretržitej spolupráce medzi obyvateľstvom, samosprávami, školami v oblasti, vzdelávacej, ekonomickej a kultúrno-spoločenskej. V obciach Breza a Ostravice zorganizujeme podujatia, ktoré bude zamerané na rozvoj miestnych iniciatív s dôrazom na vzdelávanie, výmenu skúseností, posilnenie spolupráce slovenských a českých inštitúcií (samosprávy a základné školy), zamestnanie, vzájomné spoznávanie. V rámci projektu zorganizujeme 4 výmenné pobyty žiakov základných škôl, po dva na každej strane hranice, v rámci ktorých sa deti budú vzdelávať, spoznávať región, spoznávať sa navzájom, navštívia rôzne inštitúcie.

Realizácia projektu je zameraná na obyvateľov cezhraničného regiónu s dôrazom na mladé generácie a pomôže odstrániť problémy cezhraničného regiónu.