Obsah

Nadstavba a stavebné úpravy ZŠ s MŠ Breza

 

Základná a materská škola sú situované v centre obce Breza. Budovy boli v nevyhovujúcom technickom stave. Budova ZŠ bola kapacitne poddimenzovaná – chýbajúce priestory pre učebne a nedostatočná úroveň vybavenie učební, nespĺňala tepelno-technické požiadavky, dochádzalo k vysokým tepelným stratám a budova vyžadovala vysokú energetickú náročnosť. Na budove MŠ dochádzalo k zatekaniu strechy, vyskytovali sa plesne, taktiež boli opotrebované výplne otvorov a dochádzalo k veľkým energetickým stratám. Orgány hygieny požadovali odstránenie havarijného stavu.

 

Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu, prostredníctvom rekonštrukcie, rozšírením a modernizáciou predškolského a školského vzdelávacieho zariadenia. Špecifickým cieľom bola stavebno-izolačná a technická rekonštrukcia a rozšírenie školy a taktiež zvýšenie kvality a efektívnosti výuky modernizáciou vybavenia učební.

 

Na budove základnej školy sa vykonala oprava omietok, výmena podláh, kompletná výmena zdravotechniky, výmena vedenia elektroinštalácie, vykurovania a ZTI podlahoviny, zateplenie a dobudovanie miernej rampy v časti chodníka, výmena dverí, vytvorenie bezbariérového vstupu do objektu rampou a modernizácia učební. Na budove hospodárskeho pavilónu sa vykonalo zateplenie obvodových stien, výmena okien, dverí, zdravotechniky, výmena elektroinštalácie, nová kanalizácia, nové nátery stien, stavebné úpravy a zateplenie suterénu, ktorý sa využíva na vytvorenie učebne na praktickú výchovu. Upravil sa spojovací chodník doplnením stupňov s podestami a výmenou zábradlí a vymenil sa povrch chodníka.

 

Nadstavbou budovy materskej školy sa vytvorili chýbajúce priestory pre bežné a odborné učebne a taktiež vznikla aj jedna multifunkčná učebňa pre športové aktivity pre deti MŠ a žiakov ZŠ.

 

Celkovo sa v rámci projektu vytvorilo 5 nových učební: fyzikálno-chemická učebňa, odborná učebňa pre technický výcvik, jazyková, počítačová a multifunkčná učebňa a 2 bežné učebne: jedna v priestoroch nadstavby a jedna vznikla presunutím špecializovaných učební do nadstavby.