Obsah

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Breza

 

tabuľka

Názov projektu:                     Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Breza

Kód projektu:                         25120220260

Miesto realizácie projektu:  Breza

Číslo výzvy:                            KaHR-22VS-1001

Operačný program:               Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 2:                        Energetika

Opatrenie 2.2:                        Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a

                                                 poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Celkové investičné výdavky:  128 917,33 EUR

Celkové oprávnené výdavky:  100 153,40 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 95 145,26 EUR (95 %)

Spolufinancovanie Obce Breza: 5 %

Cieľ projektu: Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia kompletnej sústavy

                         verejného osvetlenia v obci Breza vzhľadom na jej vek a technický stav.

Špecifické ciele:

·        Výmena existujúcich svietidiel za nové s nižším príkonom, lepšími svetelno-technickými

         parametrami.

·        Zníženie nákladov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia s použitím moderných

         svetelných prvkov.

Aktivity projektu:

·        Demontáž pôvodných svietidiel

·        Montáž nových svietidiel

·        Zavedenie systému riadenia a monitoringu

·        Odskúšanie nového vereného osvetlenia a revízna správa

·        Riadenie projektu

·        Publicita a informovanosť