Obsah

Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Breza

 

Obec Breza leží na severe stredného Slovenska. Obec má bohatú občiansku a komerčnú vybavenosť. Miestom realizácie projektu je hlavne centrum obce. Obec nedisponovala centrálnym verejným priestranstvom určeným na zhromaždenie občanov – námestím. V centrálnej zóne obce chýbala oddychová a relaxačná zóna s primeranou drobnou architektúrou ( chýbajúce lavičky, koše ) a osvetlenie. Pôvodný funkčno-technický stav centrálnej zóny obce bol nedostatočný s absenciou jednotného konceptu riešenia plochy a architektonického zámeru. Pre našu obec by síce bolo vhodnejšie vytvoriť kapacitne a rozlohou väčší zhromaždovací a oddychoví priestor primeraný potrebám obce a počtu obyvateľov, avšak vzhľadom na absenciu  kompaktnej plochy v intraviláne obce a nevysporiadané vlastnícke vzťahy sa projekt skôr zameral na vytvorenie menšieho priestoru, pričom zohľadňuje dispozíciu riešeného územia.  Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a zatraktívnenie obce Breza prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev pre obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Špecifickým cieľom bolo zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálnej obecnej zóny, ktorý bol zabezpečený vytvorením centrálneho verejného priestranstva určeného na zhromažďovanie občanov, výstavbou chodníka, rekonštrukciou miestnych komunikácií, výstavbou nového verejného osvetlenia, výsadbou zelene a osadením nových prvkov drobnej architektúry. Realizáciou projektu  sa vytvorilo centrálne verejné priestranstvo určené na zhromažďovanie občanov. Projekt bol realizovaný v centrálnej obecnej zóne. Po jeho realizácii v obci pribudlo nové verejné priestranstvo so spevnenou plochou, nové chodníky, ktoré zvýšili bezpečnosť chodcov, rekonštruovaná miestna komunikácie, ktorá zlepšila plynulosť premávky, nové parkovacie miesta, nové verejné osvetlenie a verejná zeleň spolu s drobnou architektúrou zvýšili estetickú hodnotu obce. Spevnené a zelené plochy s prvkami drobnej architektúry (lavičky, preliezky a pod.) sa využívajú na relaxáciu a ako miesto stretnutí občanov obce. Parkovacie miesta sú prístupné širokej verejnosti a turistom bez úhrady. Rekonštrukciou miestnej komunikácie a vytvorením nových chodníkov sa zvýšila plynulosť premávky a bezpečnosti chodcov.

 

Nové prvky vytvorené v rámci projektu:

1)Zhromaždovacia zóna

2)Nové chodníky pre chodcov

3)Parkovacie miesta

4)Spomaľovače na miestnych komunikáciách