Obsah

  Obec Breza (SR) a Obec Ostravice realizujú projekt s názvom: Zlepšenie podmienok pre uplatnenie našich žiakov na trhu práce Kód projektu: NFP304010C979 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A –Slovenská republika – Česká republika  Popis projektu: Situácia v partnerských obciach je podobná: nedostatočná vzdelávacia infraštruktúra, vzdelávací program ZŠ nekompatibilný s požiadavkami praxe/zamestnávateľov, absolventi ZŠ nie celkom pripravení na vzdelávanie na stredných školách, resp, nie je u nich vzbudení záujem o dôležité predmety, vďaka ktorým by sa dobre umiestnili na trhu práce (technická výchova resp. pestovateľské práce). Tento  stav je potrebné odstrániť, vytvoriť systém vzdelávania kompatibilný s potrebami zamestnávateľov, aby školy produkovali deti uplatniteľné na trhu práce s dostatočnými vedomosťami a schopnosťami. V rámci projektu preto zinovujeme školské vzdelávacie programy, ktoré budú reflektovať požiadavky zamestnávateľov. Využijeme vzájomnú cezhraničnú spoluprácu a výmenu know-how medzi cezhraničnými partnermi a zamestnávateľmi.  Realizácia projektu bude riešená vybudovaním učební pre technickú výchovu a pestovateľské práce, dlhodobým kladným prístupom k týmto predmetom. Výmenou skúseností, výmennými pobytmi, prácou s materiálmi (kov, drevo..), s rastlinami, organizovanie spoločných workshopov, stretnutí a súťaží a najmä inováciou vzdelávacích programov. Popis jednotlivých činností: - Zriadenie odborných učební na technické práce (dielne a kuchynky u VP) a skleníka na pestovateľské práce (u HCP) - Výmenné pobyty žiakov – práca s materiálom a rastlinami - Exkurzia do strojárskeho resp. drevospracujúceho podniku, záhradkárstvo - Užšia spolupráca so strednými školami v regiónoch - Inovovanie školských vzdelávacích programov v oblasti technických a pestovateľských prác.  Jednou z najdôležitejších časti projektu je ŠVP, ktorý bude v oboch partnerských školách inovovaný a bude zahŕňať také spôsoby výučby, ktoré budú v súlade s požiadavkami trhu práce / zamestnávateľmi, v oblasti manuálnych zručností a pestovania. Program bude nástrojom udržateľnosti realizovateľnosti projektu v budúcnosti, vďaka nemu budú dosahované ciele projektu.  Ciele projektu: Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce   Výsledky projektu: Inovovaním  ŠkVP, za realizácie investičných aktivít - zriadením chýbajúcich učební, výmenných pobytov a stáží sa zabezpečia kvalitné podmienky pre vzdelanie absolventov, aby mali také vzdelanie, aké je požadované na trhu práce / od zamestnávateľov. Uvedené dosiahneme spoluprácou a participáciou zamestnávateľov na projekte - pri tvorbe ŠkVP i exkurziách do podnikov. V priebehu udržateľnosti i v ďalších obdobiach sa bude v spolupráci s externými spoločnosťami naďalej spolupracovať a podľa potrieb upravovať ŠkVP. V rámci projektu sa vybudujú a vybavia učebne na technickú výučbu a pestovateľské práce, tento majetok bude majetkom obcí a tieto sa oň budú starať, realizovať drobné opravy, údržbu, dovybavenie a pod. Obce sú financované zo štátneho rozpočtu, pričom majú vyčlenené prostriedky na školstvo - z týchto rozpočtových kapitol sa vykryjú potrebné investičné výdavky i výdavky na výmenné pobyty a akúkoľvek cezhraničnú spoluprácu s orientáciou na trh práce.  Cezhraničný prístup k riešeniu projektu Regióny našich obcí ležia v SK-CZ pohraničí. Spolupráca subjektov v rámci dvoch krajín dáva možnosti výmeny know-how medzi pedagógmi a súčasne poznatky

Obec Breza (SR) a Obec Ostravice realizujú projekt s názvom: Zlepšenie podmienok pre uplatnenie našich žiakov na trhu práce

Kód projektu: NFP304010C979

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A –Slovenská republika – Česká republika

 

Popis projektu:

Situácia v partnerských obciach je podobná: nedostatočná vzdelávacia infraštruktúra, vzdelávací program ZŠ nekompatibilný s požiadavkami praxe/zamestnávateľov, absolventi ZŠ nie celkom pripravení na vzdelávanie na stredných školách, resp, nie je u nich vzbudený záujem o dôležité predmety, vďaka ktorým by sa dobre umiestnili na trhu práce (technická výchova resp. pestovateľské práce). Tento  stav je potrebné odstrániť, vytvoriť systém vzdelávania kompatibilný s potrebami zamestnávateľov, aby školy produkovali deti uplatniteľné na trhu práce s dostatočnými vedomosťami a schopnosťami. V rámci projektu preto zinovujeme školské vzdelávacie programy, ktoré budú reflektovať požiadavky zamestnávateľov. Využijeme vzájomnú cezhraničnú spoluprácu a výmenu know-how medzi cezhraničnými partnermi a zamestnávateľmi.

 

Realizácia projektu bude riešená vybudovaním učební pre technickú výchovu a pestovateľské práce, dlhodobým kladným prístupom k týmto predmetom. Výmenou skúseností, výmennými pobytmi, prácou s materiálmi (kov, drevo..), s rastlinami, organizovanie spoločných workshopov, stretnutí a súťaží a najmä inováciou vzdelávacích programov.

Popis jednotlivých činností:

- Zriadenie odborných učební na technické práce (dielne a kuchynky u VP) a skleníka na pestovateľské práce (u HCP)

- Výmenné pobyty žiakov – práca s materiálom a rastlinami

- Exkurzia do strojárskeho resp. drevospracujúceho podniku, záhradkárstvo

- Užšia spolupráca so strednými školami v regiónoch

- Inovovanie školských vzdelávacích programov v oblasti technických a pestovateľských prác.

Jednou z najdôležitejších časti projektu je Šk VP, ktorý bude v oboch partnerských školách inovovaný a bude zahŕňať také spôsoby výučby, ktoré budú v súlade s požiadavkami trhu práce / zamestnávateľmi, v oblasti manuálnych zručností a pestovania. Program bude nástrojom udržateľnosti realizovateľnosti projektu v budúcnosti, vďaka nemu budú dosahované ciele projektu.

 

Ciele projektu:

Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

 

 

Výsledky projektu:

Inovovaním  ŠkVP, za realizácie investičných aktivít - zriadením chýbajúcich učební, výmenných pobytov a stáží sa zabezpečia kvalitné podmienky pre vzdelanie absolventov, aby mali také vzdelanie, aké je požadované na trhu práce / od zamestnávateľov. Uvedené dosiahneme spoluprácou a participáciou zamestnávateľov na projekte - pri tvorbe ŠkVP i exkurziách do podnikov. V priebehu udržateľnosti i v ďalších obdobiach sa bude v spolupráci s externými spoločnosťami naďalej spolupracovať a podľa potrieb upravovať ŠkVP.

V rámci projektu sa vybudujú a vybavia učebne na technickú výučbu a pestovateľské práce, tento majetok bude majetkom obcí a tieto sa oň budú starať, realizovať drobné opravy, údržbu, dovybavenie a pod. Obce sú financované zo štátneho rozpočtu, pričom majú vyčlenené prostriedky na školstvo - z týchto rozpočtových kapitol sa vykryjú potrebné investičné výdavky i výdavky na výmenné pobyty a akúkoľvek cezhraničnú spoluprácu s orientáciou na trh práce.

 

Cezhraničný prístup k riešeniu projektu

Regióny našich obcí ležia v SK-CZ pohraničí. Spolupráca subjektov v rámci dvoch krajín dáva možnosti výmeny know-how medzi pedagógmi a súčasne poznatky "od suseda" zapracovať do vlastných vzdelávacích programov. Bude tak umožnené prebrať osvedčené postupy do vzdelávania, čo by bez partnera spoza hranice nebolo možné. Pre deti, ako cieľové skupiny projektu rozširuje obzor o vzdelávaní a zamestnaní sa v susednej krajine, to znamená že cezhraničný princíp umožní žiakom spoznať prostredie vzdelávania a pracovné prostredie v susednej krajine, vďaka čomu sa môže uplatniť práve na celom spoločnom pracovnom trhu (SK-CZ v našom pohraničí). Cezhraničný princíp  rozširuje kvalitné a osvedčené vzdelávanie a ponúka pracovné príležitosti, odstraňuje psychologické a vedomostné bariéry.