Obsah

  Obec Breza (SR) a Obec Ostravice realizujú projekt s názvom: Zlepšenie podmienok pre uplatnenie našich žiakov na trhu práce Kód projektu: NFP304010C979 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A –Slovenská republika – Česká republika  Popis projektu: Situácia v partnerských obciach je podobná: nedostatočná vzdelávacia infraštruktúra, vzdelávací program ZŠ nekompatibilný s požiadavkami praxe/zamestnávateľov, absolventi ZŠ nie celkom pripravení na vzdelávanie na stredných školách, resp, nie je u nich vzbudení záujem o dôležité predmety, vďaka ktorým by sa dobre umiestnili na trhu práce (technická výchova resp. pestovateľské práce). Tento  stav je potrebné odstrániť, vytvoriť systém vzdelávania kompatibilný s potrebami zamestnávateľov, aby školy produkovali deti uplatniteľné na trhu práce s dostatočnými vedomosťami a schopnosťami. V rámci projektu preto zinovujeme školské vzdelávacie programy, ktoré budú reflektovať požiadavky zamestnávateľov. Využijeme vzájomnú cezhraničnú spoluprácu a výmenu know-how medzi cezhraničnými partnermi a zamestnávateľmi.  Realizácia projektu bude riešená vybudovaním učební pre technickú výchovu a pestovateľské práce, dlhodobým kladným prístupom k týmto predmetom. Výmenou skúseností, výmennými pobytmi, prácou s materiálmi (kov, drevo..), s rastlinami, organizovanie spoločných workshopov, stretnutí a súťaží a najmä inováciou vzdelávacích programov. Popis jednotlivých činností: - Zriadenie odborných učební na technické práce (dielne a kuchynky u VP) a skleníka na pestovateľské práce (u HCP) - Výmenné pobyty žiakov – práca s materiálom a rastlinami - Exkurzia do strojárskeho resp. drevospracujúceho podniku, záhradkárstvo - Užšia spolupráca so strednými školami v regiónoch - Inovovanie školských vzdelávacích programov v oblasti technických a pestovateľských prác.  Jednou z najdôležitejších časti projektu je ŠVP, ktorý bude v oboch partnerských školách inovovaný a bude zahŕňať také spôsoby výučby, ktoré budú v súlade s požiadavkami trhu práce / zamestnávateľmi, v oblasti manuálnych zručností a pestovania. Program bude nástrojom udržateľnosti realizovateľnosti projektu v budúcnosti, vďaka nemu budú dosahované ciele projektu.  Ciele projektu: Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce   Výsledky projektu: Inovovaním  ŠkVP, za realizácie investičných aktivít - zriadením chýbajúcich učební, výmenných pobytov a stáží sa zabezpečia kvalitné podmienky pre vzdelanie absolventov, aby mali také vzdelanie, aké je požadované na trhu práce / od zamestnávateľov. Uvedené dosiahneme spoluprácou a participáciou zamestnávateľov na projekte - pri tvorbe ŠkVP i exkurziách do podnikov. V priebehu udržateľnosti i v ďalších obdobiach sa bude v spolupráci s externými spoločnosťami naďalej spolupracovať a podľa potrieb upravovať ŠkVP. V rámci projektu sa vybudujú a vybavia učebne na technickú výučbu a pestovateľské práce, tento majetok bude majetkom obcí a tieto sa oň budú starať, realizovať drobné opravy, údržbu, dovybavenie a pod. Obce sú financované zo štátneho rozpočtu, pričom majú vyčlenené prostriedky na školstvo - z týchto rozpočtových kapitol sa vykryjú potrebné investičné výdavky i výdavky na výmenné pobyty a akúkoľvek cezhraničnú spoluprácu s orientáciou na trh práce.  Cezhraničný prístup k riešeniu projektu Regióny našich obcí ležia v SK-CZ pohraničí. Spolupráca subjektov v rámci dvoch krajín dáva možnosti výmeny know-how medzi pedagógmi a súčasne poznatky

Obec Breza (SR) a Obec Ostravice realizujú projekt s názvom: Zlepšenie podmienok pre uplatnenie našich žiakov na trhu práce 

Kód projektu: NFP304010C979

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A –Slovenská republika – Česká republika

 

Ciel projektu:

Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

 

Výsledky projektu:

Inovovaním  ŠkVP, za realizácie investičných aktivít - zriadením chýbajúcich učební, výmenných pobytov a stáží sa zabezpečili kvalitné podmienky pre vzdelanie absolventov, aby mali také vzdelanie, aké je požadované na trhu práce / od zamestnávateľov. Uvedené sme dosiahli spoluprácou a participáciou zamestnávateľov na projekte - pri tvorbe ŠkVP i exkurziách do podnikov. V priebehu udržateľnosti i v ďalších obdobiach sa bude v spolupráci s externými spoločnosťami naďalej spolupracovať a podľa potrieb upravovať ŠkVP.

V rámci projektu sa vybudovali a vybavili učebne na technickú výučbu a pestovateľské práce,

Školský vzdelávací program ZŠ Breza bol inovovaný. Bol upravovaný priebežne na základe realizovaného projektu, po konzultáciách s odborníkmi z praxe, po stretnutiach so zástupcami stredných škôl a učilíšť, po výmene skúseností s českým partnerom. Vzdelávací program bol inovovaný v oblastiach technickej výučby (pracovné vyučovanie). Po realizácii projektu bude podľa tohto dokumentu prebiehať výuka v ďalších rokoch.

Dokument zachytáva potreby zamestnávateľov a stredných škôl, je jedným z nosných výstupov tohto projektu.

 

V rámci realizácie projektu sa nám podarilo úspešne zrealizovať 10 výmenných pobytov, po 5 u každého z partnerov.

V rámci pobytov sa deti i pedagógovia oboznámili so systémom výučby technických predmetov na českej škole a najmä pestovateľských prác. Počas realizácie projektu spoločne pracovali vo vybudovanom skleníku za účasti profesionálneho lektora - osoby z praxe. Žiaci a pedagógovia si ozrejmili systém vzdelávania v partnerskej škole, pretože tu je výučba týchto predmetov dlhodobo zavedená. Uvedené predstavovalo výmenu know-how na úrovni pedagógov, ale i žiakov.

 

Cezhraničný dopad projektu

Partneri projektu sa aktívne stretávali už od obdobia prípravy ŽoNFP, následne v období prípravy podkladov ku zmluve o NFP a tiež v období realizácie projektu. Spoločne pripravovali a realizovali vzdelávacie pobyty, ktoré sa uskutočnili po 5 krát u každého partnera t.j. tak, aby bol pomer pobytov medzi SR a ČR vyvážený.

 

Realizácia projektu sa teda vykonávala partnermi spoločne, samostatne by nemala význam. Aktivity projektu sa navzájom prelínali na slovenskej i českej strane a participovali na nich rovnako účastníci z oboch strán. Projektom sme inovovali výuku technických predmetov na slovenskej škole i na českej škole. V rámci výmenných pobytov žiakov na SR i v ČR sa deti vzdelávali od pedagógov, lektorov z praxe, vymieňali si vedomosti a skúsenosti, pretože každá zo škôl má v jednej predmetnej oblasti väčšie skúsenosti.

Realizáciou projektu boli lepšie vybavené vzdelávacie inštitúcie v pohraničí – prispieva to ku skvalitňovaniu výučby v SK-CZ pohraničí, školy budú „produkovať“ lepšie vzdelaním a rozhľadených absolventov.

Cezhraničný dopad má vplyv na odstraňovanie jazykových bariér slovenčina – čeština, dochádza k priamej interakcii žiakov navzájom, ako i vzťahu – cezhraničný žiak / lektor.

 

Príspevok projektu k horizontálnym princípom

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja

Realizácia  projektu - zabezpečuje ekonomický a sociálny rast regiónu, pri zachovaní kvality životného prostredia. Aktivitami projektu sme vzdelávali našich žiakov a vytvorili sme im v školách kvalitné infraštrukturálne zázemie resp. kvalitné pomôcky na vzdelávanie.

Zatraktívnením regiónu o infraštruktúrne zázemie, zvyšujeme vzdelanie.

 

A všetko realizujeme pri rešpektovaní a zachovaní prírodného dedičstva, bez negatívnych zásahov do životného prostredia, naopak ho ochraňujeme, prezentujeme a vytvárame podmienky pre jeho väčšie využívanie.

 

V súlade s politikou udržateľného rozvoja je projekt v súlade s jeho jednotlivými časťami: Posilnenie sociálneho aspektu rozvoja: podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily, odpovedať na špecifické sociálne potreby cezhraničného regiónu, Posilnenie ekonomického aspektu rozvoja: zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien

V rámci projektu sa zrealizovali výmenné pobyty detí, zamerané na vzdelávanie. Na tieto školenia mali rovnaký prístup chlapci, ako i dievčatá, nevytvárali sme žiadne bariéry ohľadom zapojenia niektorého z pohlaví do realizácie aktivít projektu.

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie

V rámci projektu sa zrealizovali výmenné pobyty detí, zamerané na vzdelávanie. Na tieto školenia mali rovnaký prístup všetci žiaci základných škôl, bez rozdielu na rasu, náboženstvo, postihnutie.. t.j. nevytvárali sme žiadne bariéry, nediskriminovali sme žiadnych obyvateľov partnerských obcí ohľadom zapojenia sa do projektu. 

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie

Do školení realizovaných v rámci projektu bolo umožnené zapojiť sa ktorémukoľvek chlapcovi, alebo dievčaťu, rovnako ako i deťom bez rozdielu na rasu, náboženstvo, fyzický alebo mentálny hendikep.

 

Celkové schválené oprávnené výdavky: 109 091,19 EUR

Dotácia zo zdrojov ERDF na projekt: 92 727,51 EUR

Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky: 5 540,53 EUR

 

Odkaz na stránku programu Interreg V-A SK-CZ www.sk-cz.eu