Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce:

 

VZN č.4/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Breza

VZN č.5/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.1/2009 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Breza

VZN č.2/2009 o určení postupu, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Breza

Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Breza č.2/2009 o určení postupu, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Breza

Dodatok č.2 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Breza č.2/2009 o určení postupu, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Breza 

VZN č.1/2010 o miestnom referende

VZN č.1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Breza č.1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.1/2014 o podmienkach držania psa

VZN č.2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou

VZN č.1/2016 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Breza

VZN č.1/2019 o výške príspevkov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni

VZN č.2/2019 o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce Breza

VZN č.3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Breza

VZN č.4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

Záverečný účet:

Záverečný účet obce Breza 2015

Záverečný účet obce Breza 2016

Záverečný účet obce Breza 2017

Záverečný účet obce Breza 2018

Záverečný účet obce Breza 2019

Záverečný účet obce Breza 2020 

 

Programy:

Program odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva 2016 - 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Breza na roky 2016 - 2022

 

Plány:

Komunitný plán sociálnych služieb obce Breza 2018-2027