Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce:

 

VZN č.4/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Breza

VZN č.5/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.1/2009 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Breza

VZN č.2/2009 o určení postupu, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Breza

Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Breza č.2/2009 o určení postupu, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Breza

VZN č.1/2010 o miestnom referende

VZN č.1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Breza č.1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.1/2014 o podmienkach držania psa

VZN č.2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou

VZN č.1/2016 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Breza

VZN č.1/2019 o výške príspevkov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni

VZN č.2/2019 o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce Breza

VZN č.3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Breza

VZN č.4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

Záverečný účet:

Záverečný účet obce Breza 2015

Záverečný účet obce Breza 2016

Záverečný účet obce Breza 2017

Záverečný účet obce Breza 2018

Záverečný účet obce Breza 2019

 

Programy:

Program odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva 2016 - 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Breza na roky 2016 - 2022

 

Plány:

Komunitný plán sociálnych služieb obce Breza 2018-2027