Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje VO

Obec Breza, Breza 56, 029 53 Breza, Slovenská republika 

IČO: 00314412

Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Matejčík

Telefón: 0042143/5576223

Fax: 00421/435521160Email: breza@orava.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): www.breza.sk

 

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.  Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

 

Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce  www.lokca.sk a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.