Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje VO

 

Obec Breza

IČO: 00314412

Grúnik 56, 029 53 Breza

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Matejčík

Telefón: +421 435576223 / 435576229

Fax: +421 435521160

Email: breza@breza.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): 

 

Informačná povinnosť

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 16.08.2013

Dátum odoslania tejto informácie: 12.08.2013

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o yhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

VO