Obsah

Späť

Oznámenie - výrub drevín J.Kubaš

 Oznámenie

o začatí konania vo veci

súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa a predvolanie na ústne pojednávanie

 

Obec Breza Vám oznamuje začatie konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v katastri obce Breza na pozemku parcely registra „E“ č. 7303/1-orná pôda o výmere 638m2 a 7302/1-orná pôda o výmere 1 256 m2.  P. Jozef Kubaš, Breza 333 požiadal tunajší úrad, ako príslušný orgán   ochrany prírody, o súhlas na výrub 40 ks smrek obyčajný (Picea abies) na vyššie uvedených pozemkoch z dôvodu napadnutia drevín lykožrútom.

Za účelom prejednania uvedenej veci, vykonania ohliadky miesta výrubu a vyznačenia drevín určených na výrub sa nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou.

 

Ústne pojednávanie sa uskutoční

03.10.2016 so začiatkom  o 0900 hod. v zasadačke OcÚ Breza.

 

Do podkladov pre rozhodnutie môžu účastníci konania, ktorým tunajší úrad oznamuje začatie konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa, nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade v Breze, a v pracovné dni v čase od 7.00 do 15.00 hod.

 

Na základe vyššie uvedeného vyzývame účastníkov konania /najmä spoluvlastníkov/ a ostatných zainteresovaných, aby uplatnili svoje pripomienky alebo námietky najneskôr pri ústnom pojednávaní. 

 

V prípade, že tieto nebudú v stanovenej lehote predložené, budeme považovať Vaše stanovisko za súhlasné.

Vyvesené: 16. 9. 2016

Dátum zvesenia: 3. 10. 2016

Zodpovedá:

Späť