Obsah

Evidencia pobytu

 

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Za členov rodiny, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov rodiny.

Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, a za občana, ktorý je pozbavený  spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana,  ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého hlási, doklady nižšie uvedené.

Pre prihlásenie k trvalému pobytu je potrebné predložiť k nahliadnutiu:

1.     platný občiansky preukaz

2.     výpis z listu vlastníctva (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z

        katasterportálu),

3.     potvrdenie o súhlasu vlastníkov domu

4.     pri maloletých do 15 rokov originál rodného listu

 

Potvrdenie o súhlase vlastníkov sa nevyžaduje, ak sa prihlasuje:

  • vlastník alebo spoluvlastník
  • nájomca, ak má uzatvorenú nájomnú zmluvu s vlastníkom, alebo so všetkými spoluvlastníkmi na dobu neurčitú - originál k nahliadnutiu
  • manžel/-ka alebo nezaopatrené dieťa/deti vlastníka/spoluvlastníka/ alebo nájomcu

 

Prechodný pobyt

Pre prihlásenie k prechodnému pobytu je potrebné predložiť k nahliadnutiu:

1.     platný občiansky preukaz

2.     pre prihlásenie sa na dom – súhlas všetkých vlastníkov domu a výpis z listu vlastníctva (nie je

        možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z katasterportálu)

3.     uhradiť poplatok vo výške 5,00 EUR v hotovosti