Obsah

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), vydal starosta obce Breza- Smernicu č. 1/2021- Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti (viď príloha).

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa (obce Breza a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Breza) podľa zákona je v zmysle § 10 ods. 1 a 2 zákona hlavný kontrolór obce.

 

Oznámenie v zmysle zákona je možné podať:

  1. Písomne - v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – do rúk hlavného kontrolóra“, a to priamo do rúk zodpovednej osoby, do podateľne obecného úradu alebo poštou na adresu: Hlavný kontrolór obce Breza, Breza 56, 029 53.  Zamestnanec obecného úradu, poverený prijímaním poštových zásielok nie je oprávnený obálku s takýmto označením otvárať a je povinný ju bez zbytočného odkladu postúpiť zodpovednej osobe.
  2. Ústne - osobne do záznamu zodpovednej osoby na obecnom úrade v Breze, ktorá o ňom vyhotoví zápisnicu.
  3. Elektronickou poštou – na e-mailovú adresu zodpovednej osoby breza@orava.sk 
    • Tento mail sa bezodkladne posunie na prešetrenie Hlavnému kontrolórovi obce. 
    • Táto e-mailová adresa je dostupná 24 hodín denne.

 

Prílohy:

Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti (154.09 kB)

Zákon 54/2019 -  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/54/20190301