Obsah

Ponuky 2014

Ponuky 2014

 

 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub, ktoré rastú na pozemku KN-E č. 8313, 8314 k. ú. Breza.

 

Obec Breza, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Františka Kubaša, Breza 6  zo dňa 10.05.2017, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

oznamuje začatie konania

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín  druhu, ktoré rastú na pozemku KN-E č. 8313,  8314  a 10352 k. ú. Breza.

 

Žiadosť bola odôvodnená zlým zdravotným stavom dreviny.

 

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

 

nariaďuje

 

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

31.05.2017 o 09:00 hod (dátum, hodina),

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Breze

 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia,  navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.  

 

Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

Záverečný účet

Návrh záverečného účtu za obec Breza za rok 2016 Stiahnuté: 49x | 20.06.2017

Stránka

  • 1