Voľby hlavného kontrolóra

  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Breza

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Obecné zastupiteľstvo obce Breza uznesením číslo 44/2016 zo dňa 16.12.2016 schválilo vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Breza a ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Breza a náležitosti písomnej prihlášky.

V zmysle § 18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších zmien a doplnkov obecné zastupiteľstvo v Breze vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 03.03.2017. Voľba sa uskutoční na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Breze v priestoroch zasadačky OcÚ na so začiatkom o 18:00.

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kotrolóra:

  1. Vzdelanie: ukončené minimálne úplné strednévzdelanie
  2. Bezúhonnosť: preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiac
  3. Pracovný úväzok: 0,049
  4. iné predpoklady: ovládanie legislatívy v oblasti samosprávy verejnej správy, morálna bezúhonnosť, prax minimálne 5 rokov, prax v kontrole samosprávy je vítaná

 

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Breza

1.Identifikačné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail

2.Dosiahnuté najvyššie  vzdelanie – úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

3.Súhlas na použitie poskytnutých údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č.428/2002 Z.z. v platnom znení o ochrane osobných údajov a ich následnej archivácií podľa archivačného poriadku obce po ukončení voľby. Súhlas musí mať písomnú formu a bez vlastnoručného podpisu je neplatný.

4.Profesijný životopis s uvedením doterajšej praxe a zastávanej pracovnej pozície s čestným vyhlásením, že uvedené údaje sú pravdivé.

5.Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

 

Termín odovzdania písomnej prihlášky

Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 17.02.2017  do  15.00  hodiny v zalepenej obálke na adresu: Obec Breza, Breza 56, 029 53 Breza s označením ,,Voľby hlavného kontrolóra - Neotvárať!“

Kategória: Úradná tabuľa a oznamy | Vytvorené: 23.01.2017 | čítať celý článok | Čitateľov: 267

Jednoduchá pozemková úprava

 

Vytvorené: 19.10.2016 | čítať celý článok | Čitateľov: 952

Brezanský život 2016

Čitateľov: 1680

Brezanský život 2014

Čitateľov: 2587