Mimoriadne núdzové opatrenia

 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v a

M I M O R I A D N E   N Ú D Z O V É   O P A T R E N I E

 

Na základe § 6 ods. 5 a § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem mimoriadne núdzové opatrenie a s platnosťou a účinnosťou od vyhlásenia a až do odvolania

 

N A R I A Ď U J E M

 

vlastníkom alebo držiteľom:

1.  zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou

2.   zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny

3.   zakázať chov hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach

4.   prísne dodržiavať nákup hydiny len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom

5.   novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované

6.   pre každú halu používať vlastné pracovné nástroje

7.   minimalizovať počty ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou

8.   správne používať osobné ochranné pomôcky

9.   hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore, alebo pod prístreškom ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu

10.    vonku umiestnené zásobníky s vodou požadované v záujme zabezpečenia optimálnych životných podmienok pre určité druhy hydiny dostatočne chrániť pred voľne žijúcim vodným vtáctvom

11.    hydinu nenapájať vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu

12.    bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

·     pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20 %,

·     pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,

·     týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,

·     akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.

Platnosť:

do zrušenia jednotlivých nariadených opatrení. 

Odôvodnenie:

Uvedené opatrenia sa nariaďujú na základe rozšírenie vysokopatogénneho kmeňa aviárnej influenzy na územie Európy a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky pred zavlečením tejto choroby. Uvedené príčiny môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí a preto hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky nariadil vyššie uvedené dočasné opatrenia.

 

Vytvorené: 22.02.2017 | čítať celý článok | Čitateľov: 58

Voľby hlavného kontrolóra

  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Breza

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Obecné zastupiteľstvo obce Breza uznesením číslo 44/2016 zo dňa 16.12.2016 schválilo vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Breza a ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Breza a náležitosti písomnej prihlášky.

V zmysle § 18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších zmien a doplnkov obecné zastupiteľstvo v Breze vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 03.03.2017. Voľba sa uskutoční na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Breze v priestoroch zasadačky OcÚ na so začiatkom o 18:00.

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kotrolóra:

  1. Vzdelanie: ukončené minimálne úplné strednévzdelanie
  2. Bezúhonnosť: preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiac
  3. Pracovný úväzok: 0,049
  4. iné predpoklady: ovládanie legislatívy v oblasti samosprávy verejnej správy, morálna bezúhonnosť, prax minimálne 5 rokov, prax v kontrole samosprávy je vítaná

 

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Breza

1.Identifikačné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail

2.Dosiahnuté najvyššie  vzdelanie – úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

3.Súhlas na použitie poskytnutých údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č.428/2002 Z.z. v platnom znení o ochrane osobných údajov a ich následnej archivácií podľa archivačného poriadku obce po ukončení voľby. Súhlas musí mať písomnú formu a bez vlastnoručného podpisu je neplatný.

4.Profesijný životopis s uvedením doterajšej praxe a zastávanej pracovnej pozície s čestným vyhlásením, že uvedené údaje sú pravdivé.

5.Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

 

Termín odovzdania písomnej prihlášky

Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 17.02.2017  do  15.00  hodiny v zalepenej obálke na adresu: Obec Breza, Breza 56, 029 53 Breza s označením ,,Voľby hlavného kontrolóra - Neotvárať!“

Kategória: Úradná tabuľa a oznamy | Vytvorené: 23.01.2017 | čítať celý článok | Čitateľov: 591

Jednoduchá pozemková úprava

 

Vytvorené: 19.10.2016 | čítať celý článok | Čitateľov: 1307

Brezanský život 2016

Čitateľov: 2058

Brezanský život 2014

Čitateľov: 2914