Obsah

Opatrenia - od 15.10.2020

Typ: ostatné
Opatrenia - od 15.10.2020 1Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 15.októbra 2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia


Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou, a to s výnimkou:

 • detí do 6 rokov veku,
 • osôb v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • osoby pri výkone športu
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Zároveň sa pre deti od 3 do 6 rokov dôrazne odporúča pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou.

 

 A) S účinnosťou od 15. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., vrátane akvaparkov; prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly); fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá,...) a prevádzky verejného stravovania. Toto neplatí pre:
1. Prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona
č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z., na základe návrhu lekára.
2. Prevádzky verejného stravovania prevádzkujúce pri dodržaní podmienok podľa bodu B) tohto opatrenia.


B) S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín,
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby; táto podmienka taktiež neplatí pre exteriérové časti prevádzok verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstupe 2 metre medzi stolmi. Pokiaľ plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník (so zachovaním výnimky pre deti)

V záujme zabezpečenia kvality a neškodnosti ovzdušia v budovách sa odporúča:
- v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky
umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom
otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),
- pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu
vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť trvalý chod vzduchotechnického
zariadenia,
3
- vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom
prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky;
v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke
pri nižšom prietoku vzduchu,
- ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča
sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod.
pred otvorením prevádzky,
- vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
- nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by
umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,
- prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky
možné,
- nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,
- využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách
aj v kuchynských priestoroch,
- pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení
vrátane ochrany dýchacích ciest.
Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- otváracie hodiny obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb
alebo výdaja pokrmov cez okienko,
- pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou, s výnimkou podávania pokrmov
a nápojov v exteriérových častiach prevádzky,
- pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,
- vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane
úchopových častí stoličiek a kresiel),
- ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho
umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č.
533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred
opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,
- obsluhujúci personál je povinný používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých
stolov vykonávať dezinfekciu rúk,
- príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený
personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
- konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom
zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
- každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení.
4
Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor
bez výdychového ventilu šál, šatka),
- cestujúcim sa odporúča sedieť na zadných sedadlách,
- odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera,
zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
- vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi
dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško,
respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
- upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol
vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá,
umývadlá, vanička na nohy),
- po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom
s virucídnym účinkom,
- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
- ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch
ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).
Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej
kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško,
respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
- po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla,
najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
- pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať
každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré
sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné
rukavice).
Prevádzky obchodných domov sú súčasne povinné:
- vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac
37 °C,
5
- počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť
koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy všetkých prevádzok
v obchodnom dome určenej pre zákazníkov. Táto podmienka sa nevzťahuje na deti do
14 rokov v sprievode dospelej osoby,
- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
- prevádzky verejného stravovania sú povinné podávať pokrmy a nápoje v zabalenom
stave; zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu.
Na účely vyššie uvedenej povinnosti sa za obchodný dom považuje vymedzený uzavretý
priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na
poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov.
C) S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní
potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od
9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.
D) S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.
355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom
a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej,
zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.
Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v
dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu
alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid-
19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne
príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho
začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania
týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.
Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími
cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál šatka),
- zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a
predmetov,
- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú
dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie
rúk,
6
- zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade
vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie)
je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného
podujatia,
- zákaz podávania rúk,
- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov
hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí
pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť,
umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby
školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že
tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami
ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame
v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, uvedené
sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
- v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor
povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa
zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
- v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť
priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.
Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho
obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa pri ich výkone ukladajú nasledovné
povinnosti:
- vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov
umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez
výdychového ventilu, šál, šatka),
- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky
alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov u ktorých to vzhľadom
na povahu obradu nie je možné,
- počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu
nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2
7
- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),
nepodávať si ruky),
- z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky
respiračného infekčného ochorenia,
- dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná
osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri
prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu
rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky.
Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha
viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť
vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii),
- zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť
úklonom alebo iným gestom, či úsmevom),
- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh
a predmetov.
Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných
orgánov, na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe
zákona alebo na voľby. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí, schôdzí
a iných podujatí, či ďalšej činnosti:
- zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v
prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené
dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
- zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú
dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob
dezinfekcie rúk,
- vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s vhodným spôsobom
prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál,
šatka),hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené
tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do
jednorazových papierových obrúskov,
- zákaz podávania rúk;
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,
8
- zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových
plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.:
pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom
s virucídnym účinkom.
Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom
nasledujúcich súťaží:
- hokej: TIPOS extraliga (hokej - muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži),
- futbal: FORTUNA Liga (futbal - muži),
- hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná - muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
- volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
- basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Extraliga ženy (basketbal - ženy).
Všetky hromadné podujatia nevyhnutné na priebeh hore uvedených súťaží musia prebiehať bez
obecenstva. Protiepidemické podmienky, za ktorých musia tieto súťaže prebiehať uverejní na
svojej stránke Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
E) Na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa §
48 zákona č. 355/2007 Z. z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva
príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti.
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020.
 


Vytvorené: 15. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 10. 2020 14:54
Autor: Správce Webu