Obsah

Opatrenie - okres Námestovo

Typ: ostatné
Opatrenie - okres Námestovo 1O p a t r e n i e - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne pri ohrození verejného zdravia pre okres Námestovo

O p a t r e n i e - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne pri ohrození verejného zdravia pre okres Námestovo

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne (ďalej len „RÚVZ ) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto

o p a t r e n i a :

 

S účinnosťou od 22. septembra 2020 od 12:00 hod. do odvolania nariaďuje nasledovné:

 

 1. Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Námestovo zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 100 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 50 osôb.

 

Výnimku z tohto zákazu  majú  hromadné  podujatia,  ktorých  všetci účastníci  budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín.

 

 1. Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Námestovo zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej,  kultúrnej,  spoločenskej  či akejkoľvek  inej povahy v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa.

 

Výnimku z tohto zákazu majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb. o čom je usporiadateľ svadby povinný informovať RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne elektronicky  na email: dk.poradna@uvzsr.sk. minimálne 48 hod pred konaním svadobnej oslavy

 

Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí:

 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
 • hygienické   zariadenia   prevádzky   musia    byť    vybavené   tekutým   mydlom   a papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • zákaz podávania rúk;
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

 

 1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa fyzickým osobám

–  podnikateľom  a právnickým   osobám   prevádzkujúcim   plavárne   a kúpaliská  v okrese Námestovo nariaďuje obmedziť kapacitu týchto prevádzok na 50 % zo stanovenej kapacity.

 1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa fyzickým osobám

– podnikateľom a právnickým osobám prevádzkujúcim zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bary, kaviarne, vinárne, hostince a pod.)obmedziť činnosť na 50 %, vrátane takých, ktoré súčasne slúžia aj pre zábavu (diskotéky, herne, nočné a tanečné kluby a pod.)    v okrese Námestovo nariaďuje obmedziť prevádzkové hodiny do 22:00 hod. príslušného dňa s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb o čom je usporiadateľ svadby povinný informovať RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne elektronicky  na email: dk.poradna@uvzsr.sk. minimálne 48 hod pred konaním svadobnej oslavy.

 1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovatelia  sociálnych  služieb   v okrese Námestovo povinní   zabezpečiť    zákaz    návštev  v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti (ďalej len„ZSS“) s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.
 1. Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví nariaďuje v okrese Námestovo prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia nového koronavírusu pri organizovaní cirkevných akcií a obradov/úkonov a zároveň sa ukladá zákaz návštev chorých v domácom prostredí s výnimkou návštev  kňazov   za    účelom    podávania    sviatosti   pomazania    ťažko    chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení
 2. Neodporúča    sa    organizovať    hromadné     podujatie     určené    pre    seniorovv akomkoľvek počte.
 3. Obyvateľstvu sa neodporúča organizovať rodinné oslavy a posedenia.
 4. Obyvateľstvu   sa   odporúča   absolvovať   očkovanie   proti   sezónnej    chrípke   a bakteriálnym pneumóniám.
 5. Osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s človekom pozitívne testovaným na vírus SARS-COV-19 sú povinné zostať v izolácii 10 dní od posledného kontaktu, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade príznakov ochorenia telefonicky kontaktovať svojho obvodného lekára

 

 

 

O d ô v o d n e n i e

 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil s účinnosťou od 18.09.2020 opatrením č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 povinnosti a obmedzenia týkajúce sa prevádzok a konaní hromadných podujatí. Podľa bodu C) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti. V okrese Námestovo krivka chorobnosti na COVID-19 ma vzostupný charakter a za posledných 14 dní incidencia nových ochorení je prekročila hodnotu 50 nových prípadov na 100 000 obyvateľov. Najvyšší počet ochorení je hlásený v meste Námestovo, obciach Tapesovo, Zákamenné, Oravské Veselé, kde je zaznamenaných niekoľko aktívnych ohnísk ochorení na COVID-19.

Uvedená incidencia výrazne prekračuje hodnotu incidencie v SR (32,4/100 000 obyvateľov). Zároveň bol v okrese Námestovo zaznamenaný nárast vekovo-špecifickej chorobnosti na COVID-19 vo vekovej skupine 55-64 ročných a nad 65 rokov ako aj nárast počtu hospitalizovaných osôb s potvrdeným ochorením COVID-19. Počas druhej vlny pandémie sú zaznamenávané v okrese Námestovo  lokálne epidémie najmä v rámci rodinných osláv  svadieb , čo prispieva k explozívnejšiemu šíreniu nákazy

Opatrenia uvedené vo výroku tohto opatrenia boli uložené aj na základe odporúčaní Pandemickej komisie okresu Námestovo , ktorý zasadal dňa 21.09. 2020 a konštatoval zhoršenie epidemiologickej situácie v okrese Námestovo (červená farba celoštátneho semaforu pandémie ochorenia COVID-19).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne vydal toto opatrenie v súvislosti s vyššie uvedeným zhoršením epidemiologickej situácie a rastúcim počtom osôb nakazených vírusom SARS-CoV-19 v okrese Námestovo.

Cieľom týchto opatrení je ochrana rizikových skupín (seniori, chronicky chorí a osoby s oslabenou imunitou), u ktorých môže mať ochorenie COVID-19 komplikovaný priebeh a spôsobiť úmrtie. Pretože starší ľudia sú v najväčšej miere vystavení koronavírusu SARSCoV-2. Preto  musíme konať solidárne, aby sme zabránili ďalšiemu šíreniu vírusu v komunite seniorov.

 Na všetky práva, povinnosti, obmedzenia a odporúčania pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby neupravené týmto opatrením sa vzťahuje opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020. Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.


Vytvorené: 22. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2020 12:45
Autor: Správce Webu