Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky - archív 2012

Zmluvy 2012

 

Prílohy

zmluva_Ministerstvo_pododhospodarstva_dodoatok0001_2012.pdf (1065.95kB)
Zamenna_zmluva_Matovcikova0001_2012.pdf (1077.34kB)
zmluva_ministerstvo_hospodarstva0001_2012.pdf (15531.83kB)
Prima_banka_zmluva_ograntovom_ucte0001_2012.pdf (1191.24kB)
ukoncenie_mandatnej_zmluvy0001_2012.pdf (371.81kB)
Uverovazmluva_Slovenskazarucna_arozvojova_banka0001_2012.pdf (7857.07kB)
MZP_dodatok1_k_zmluve0001_2012.pdf (4199.44kB)
Licenčná zmluva ORFEUS0001_2012.pdf (893.7kB)
licencna_zmluva_ORFEUS_2012.pdf (893.7kB)
Dohoda_Slovenska_zarucna_a_rozvojova_banka0001_2012.pdf (1496.21kB)
dodatok2_zmluva_odielo_Eurocluster0001_2012.pdf (825.85kB)
Dodatok_Zmluva_MOLIOR_group0001_2012.pdf (1674.17kB)
CVO_zmluva0001_2012.pdf (3732.8kB)
darovacia zmluva0001_2012.pdf (1154.69kB)
dodatok _k zmluve_odielo_TS_2012.pdf (741.51kB)
dodatok_zemenikova_zmluva0001_2012.pdf (915.68kB)
Dodatok1_kzmluve_odielo_Eurocluster0001_2012.pdf (859.63kB)
Dodatok1_kzmluve_odielo_Eurocluster0002_2012.pdf (1493.5kB)
Zmluva_odielo_Eurokonzult0001_2012.pdf (2801.76kB)
Zmluva_odielo0001_2012.pdf (3624kB)
Zmluva_odielo0002_2012.pdf (2311.66kB)
zmluva_onajme-pozemku0001_2012.pdf (942.05kB)
zmluva_oravska_vodarenska_spolocnost0002_2012.pdf (1459.66kB)
zmluva_oravska_vodarenska_spolocnost20001_2012.pdf (920.44kB)
zmluva_OVS0001_2012.pdf (2121.93kB)
zmluva_o pozicke_zdruzenie_bielaorava0001_2012.pdf (664.11kB)
Dodatok c.2 k zmluve o poskytnuti sluzieb ext. manazmentu_2012.pdf (2123.43kB)
Kupna zmluva Reguli_2012.pdf (1191.97kB)
Poistka_c_6811778198_Komunalna_poistovna.pdf (13726.53kB)

Poistna_zmluva_c_9871001708-Allianz.pdf (6730.09kB)

Zmluva_o_prevode_majetku(709,74kB)