Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky - archív 2014

Zmluvy 2014

Názov zmluvy

Veľkosť

Zverejnené

Dohoda s Úradom práce, soc. vecí a rodiny

(1599.16kB)

02.01.2014

Dodatok ku kúpnej zmluve s p. Romaňákovou

(548.26kB)

20.01.2014

Mandátna zmluva s CVO

(355.58kB)

22.01.2014

Dohoda č. 4/§50j/NS/2014

(6095.93kB)

24.02.2014

Dodatok č.1 s Úradom práce, soc. vecí a rodiny

(813.78kB)

27.02.2014

Kúpna zmluva s Borovčík Anton

(1044.75kB)

12.03.2014

Zmluva o dielo s DOPSTAV

(8860.3kB)

04.03.2014

Zmluva o dielo s p. Manik - verejné osvetlenie

(7893.28kB)

08.04.2014

Kúpna zmluva č.118/2014 s BINS,s.r.o

(3466.11kB) 11.06.2014

Kúpna zmluva č.6/2014 s Komunálnou technikou, s.r.o

(5659.97kB) 11.06.2014

Kúpna zmluva č.TS100/2014/2 s Terrastroj, spol.s.r.o

(3483.16kB) 11.06.2014

Zmluva č.100571 08U02 s Environmentálnym fondom Bratislava

(7773kB) 23.06.2014

Zmluva o poskytnutí služieb s EKOAUDITOR, spol.s.r.o

(2527.91kB

27.06.2014

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

(6927,96kB) 07.07.2014

Dodatok č.1 k zmluve č.04K112087

(695,65kB) 19.09.2014

Zmena poistnej zmluvy č.9871001708 - Allinaz

(10347.01kB) 03.10.2014

Dodatok č.4 k zmluve o poskytnustí nenávratného finančného príspevku čislo zmluvy: 010/4.1 MP/2011

(4571.1kB) 28.10.2014

Dohoda o zneškodnení odpadov

(1220.09kB)

01.12.2014

Dodatok č.3 k poistnej zmluve č.8080074326

(997.99kB) 05.12.2014

Dodatok č.3 k zmluve o dielo

(517.45kB) 11.12.2014

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

(7395.06kB) 29.12.2014

Zmluva o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2014

(5697.72kB) 29.12.2014

Zmluva o výkone činnosti pracovnej zdravotnej služby

(931.51kB) 30.12.2014


Prílohy

Dodatok_ku_kupnej_zmluve_Romanakova_2014.pdf (548.26kB)
mandatna_zmluva_CVO_2014.pdf (3559.58kB)
Vyzva_na_predkladanie_ponuk.pdf (403.76kB)
dohoda_urad_prace.pdf (1599.16kB)
dodatok_urad_prace.pdf (813.78kB)
dohoda_urad_prace2014.pdf (6095.93kB)
kupna_zmluva_borovcik0002.pdf (1044.75kB)
Zmluva_ o_dielo.pdf (8860.3kB)
zmluva_odielo_Manik_2014.pdf (7893.28kB)
kupna_zmluva_komunalna0001.pdf (5659.97kB)
kupna_zmluva_terrastroj0001.pdf (3483.16kB)
environmentalny_fond_zmluva0001.pdf (7772.34kB)
kupna_zmluva_BINS0001.pdf (3466.11kB)
kupna_zmluva_terrastroj0001^1.pdf (3483.16kB)
zmluva_ekoauditor0001.pdf (2527.91kB)
dodatok2_k zmluve o nenavratnyprispevok.pdf (6927.96kB)
Dodatok_c4_ministerstvo_zivotneho_prostredia.pdf (4571.1kB)
dodatok c.1 k zmluve c.04K112087.pdf (695.65kB)
Dohoda_o_zneskodneni_odpadov.pdf (1220.09kB)
dodatok_c.3_k_zmluve_o_dielo.pdf (517.45kB)
dodatokc.3_k_zmluve_o_poskytnuti_nenavratneho_financneho_prispevku.pdf (7395.06kB)
Zmluva_o_poskytnutie_dotacie_na_podporu_rozvoja_sportu_na_rok_2014.pdf (5697.72kB)
Zmluva_o_vykone_cinnosti_pracovnej_zdravotnej_sluzby.pdf (931.51kB)
Zmena_poistnej_zmluvy_c_9871001708-Allinaz.pdf (10347.01kB)
Dodatok_c_3_k_poistnej_zmluve_c_8080074326.pdf (997.99kB)